Source: Antony and Cleopatra
Group: Chinese Culture College, Department of Theatre Arts [Zhongguo wenhua xueyuan xiju xi]
Premiere: 1975
Place: Taipei
Venue: National Taiwan Arts Education Center [Guoli Taiwan yishu jiaoyu guan]
Director: Wang, Sun-Shine; Yang, Jin-bang
Crew: Chang, Chi-yun (presenter); Chiao, Pao-tai (presenter); Li, Shyh-fen (presenter); Chien, Yen-ching (stage design); Yu, Ray Shing (stage manager); Shieh, Huoy-wu (stage manager); Wang, Shyue-kang (costume design); Wang, Shyue-kang (prop design); Bao, Jun (graphic design); Jin, Mike (production assistant); Cai, Ming-fu (production assistant); Zhang, Wen-jin (lighting); Liao, Can-hui (lighting); Wang, Shyue-kang (costumes); Bao, Jun (costumes); Zhang, Sheng-xin (costumes); Jin, Mike (set crew); Li, Yuan-hong (set crew); Huang, Ming-de (set crew); Chen, Tai (hand props); Zhong, Hu-sheng (hand props); Zhuang, Guo-xiong (large props); Liu, Ming-can (large props); Huang, Li-ling (makeup); Huang, Chun-ji (makeup); Lin, Keh-hua (photographer); Wang, Shau-di (music); Jin, Mike (music); Sun, Shu-wei (effects); Liang, Ying-zhong (general affairs); Yin, Yi-xin (box office); Sun, Zhu-sheng (box office); Sheng, Xiao-hui (continuity supervisor); Chen, Xiao-xiang (continuity supervisor); Zhang, Sheng-xin (receptionist); Chen, Xiu-fang (receptionist); Yang, Lih-kuo (publicity); Xie, Yao-qi (publicity); Yang, Lih-kuo (playbill)
>>see more
>>see less
Cast: Yang, Lih-kuo (Mark Antony); Bao, Jun (Octavius Caesar); Zhuang, Guo-xiong (Lepideu); Xie, Yao-qi (Pompeius); Zhong, Hu-sheng (Enobarbus); Xu, Zhi-qiang (Ventidius); Loong, C. F. (Iras); Dong, Hai-rong (Scarus); Lu, Hong-yao (Dercetas); Xiao, Rui-xun (Demetrius); Shiah, S. L. (Philo); Fang, Guo-ping (Maecenas): Yin, Yi-xin (Agrippa); Liu, Han-zong (Dolabella); Kao, Cliff (Silius); Liu, Xing-bei (Menas); Chang, David (Menecrates); Zhang, Hong-xi (Varrius); Chih, Robert (Canidius); Xu, Zhi-qiang (Euphronius); Chen, Tai (Alexas); Juhn, M. S. (Mardian); Li, Huan-feng (Diomedes); Yu, Duncan (Clown); Lu, Liang-cai (Cleopatra); Liu, Ming-ying (Octavia); Song, Yue-li (Charmian); Chen, Wei-qin (Eros); Wu, Wen-hsiung (Captain); Zhuang, Dian-kun (Captain); Jiang, You-mo (Captain); Gu, Jin-fang (Captain); Chen, Jian-zhi (Soldier); Wang, Wen-tong (Soldier); Chen, Jia-chun (Soldier); Zhang, Qing-yao (Soldier); Ke, Guang-rui (Soldier); Yang, Zhi-ran (Soldier): Zou, Lian-deng (Soldier); Chen, Zheng-yi (Soldier); Yu, Duncan (Messenger); Kao, Cliff (Messenger); Lai, Kenny (Messenger); Zhu, Jian-hua (Attendant); Yang, Deng-fa (Attendant); Zhan, Chong-sheng (Attendant): Chen, Xiu-fang (Dancer): Huang, Li-li (Dancer); Mao, Liang-ying (Dancer); Lou, Ricky (Dancer); Chen, Chun-ju (Dancer); Chen, yun (Dancer)
>>see more
>>see less
Language: Mandarin
Genre: drama
Rights: Chinese Culture College, Department of Theatre Arts [Zhongguo wenhua xueyuan xiju xi]
Antony and Cleopatra [Andongni yu Keliaopaiqula]
FILES  
Introduction; 
production background (3); 
program (1); 
photo (1); 
design (1); 
news (29); 
review (2); 
essay (1)
Performed by the ninth graduating class, this production presents moving characters and elaborate sets and costumes, despite a tight budget. A moralizing tendency against the femme fatale permeates the reviews.
1.
Data Type: production background
Author: Yang, Li-guo
Source: Antony and Cleopatra Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: an introduction to the making of costumes, props, stage and lighting design
2.
Data Type: production background
Author: Wang, Sheng-shan
Source: Antony and Cleopatra Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: The director surveys past Shakespearean productions by the College and argues that Antony and Cleopatra is both faithful to historical detail and creative in dialogue and characterization.
3.
Data Type: production background
Source: Antony and Cleopatra Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: outline of the plot
1.
Data Type: program
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: The program includes a list of cast and crew, scene breakdown, costume design, and notes from the creative team.
1.
Data Type: photo
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1975/5
Abstract: 6 photos
1.
Data Type: design
Author: Wang, Xue-gang
Source: Antony and Cleopatra Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: costume design
1.
Data Type: news
Source: China Daily News [Zhonghua ribao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/4
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
2.
Data Type: news
Source: Taiwan Shin Sheng Daily News [Taiwan xingsheng bao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/30
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
3.
Data Type: news
Source: China Daily News [Zhonghua ribao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/28
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
4.
Data Type: news
Source: Taiwan Shin Sheng Daily News [Taiwan xingsheng bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/13
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
5.
Data Type: news
Source: China Daily News [Zhonghua ribao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/12
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
6.
Data Type: news
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/7
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
7.
Data Type: news
Source: Young Warrior's News [Qingnian zhanshi bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/7
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
8.
Data Type: news
Source: China Times [Zhongguo shibao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
9.
Data Type: news
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/28
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
10.
Data Type: news
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
11.
Data Type: news
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/5
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
12.
Data Type: news
Source: Chinese News [Huaxia dao bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/9
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
13.
Data Type: news
Source: Young Warrior's News [Qingnian zhanshi bao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/28
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
14.
Data Type: news
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/29
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
15.
Data Type: news
Source: Taiwan Shin Sheng Daily News [Taiwan xingsheng bao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/29
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
16.
Data Type: news
Source: The China Post
Place: Taipei
Date: 1975/5/8
Language: English
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
17.
Data Type: news
Source: Chinese News [Huaxia dao bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/15
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance news story
18.
Data Type: news
Source: Taiwan Times [Taiwan shibao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/30
Language: Chinese
Abstract: comparing Chinese Culture College's Antony and Cleopatra to Soochow University's English production
19.
Data Type: news
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/30
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
20.
Data Type: news
Source: Young Warrior's News [Qingnian zhanshi bao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/29
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
21.
Data Type: news
Source: Chinese News [Huaxia dao bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
22.
Data Type: news
Author: Wu, Zhen-kun
Source: Chinese News [Huaxia dao bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/13
Language: Chinese
Abstract: This article introduces the crew of Antony and Cleopatra and how hard they work under low budget.
23.
Data Type: news
Author: Guo, Rong-zhong
Source: China Daily News [Zhonghua ribao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/10
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information and survey of the director's works
24.
Data Type: news
Source: Chinese News [Huaxia dao bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/12
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra Performance Information
25.
Data Type: news
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1975/4/29
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
26.
Data Type: news
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/10
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
27.
Data Type: news
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/12
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
28.
Data Type: news
Source: China Daily News [Zhonghua ribao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/13
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
29.
Data Type: news
Source: Chinese News [Huaxia dao bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/13
Language: Chinese
Abstract: Antony and Cleopatra performance information
1.
Data Type: review
Author: Wang, Wen-Rong
Source: Independent Evening News [Zili wanbao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/11
Language: Chinese
Abstract: a survey of upcoming performances, including Chinese Culture College's Antony and Cleopatra
2.
Data Type: review
Author: Xu, Zhe-ping
Source: Chinese News [Huaxia dao bao]
Place: Taipei
Date: 1975/5/27
Language: Chinese
Abstract: an analysis of major characters of Antony and Cleopatra, with approval of the production's acting, set design, and lighting
1.
Data Type: essay
Author: Xing, Guang-zu
Source: Antony and Cleopatra Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1975/5/8
Language: Chinese
Abstract: The author compares Antony and Cleopatra to traditional Chinese drama and argues that it is didatic play, a warning against indulgence in female charm.