Source: The Tempest
Group: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Premiere: 2002
Place: New Taipei
Venue: Performing Arts Center [Biaoyan yishu zhongxin xijuting], Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Director: Shen, Zheng-guo
Crew: Zhong, Ming-de (producer); Jian, Li-ren (producer); Zhan, Hui-deng (associate producer); Tsao, An-hui (associate producer); Yang, Jin-yuan (technical advisor); Yan, Liang-su (costume advisor); Ling, Shi-fen (costume adsivor); Fan, Zhen-gua (technical assistant); Lin, Zhi-wei (technical assistant); Huang, Jing-hui (technical assistant); Wu, Ji-juan (administrative staff); Sun, Bing-li (technical staff); Liu, Zhao-wu (technical staff); You, Li-hua (lighting staff); Zheng, Fu-wan (costume staff); Wang, Tian-hong (DM design); Jian, Bo-xun (DM design); Lu, Xin-ci (program design); Su, Qing-yuan (photography); Chen, Zi-ying (stage manager); Lin, Xin-hong (director's assistant); Huang, Ying-jia (director's assistant); Wu, Yi-zhen (rehearsal assistant); Jiang, Jia-qian (rehearsal assistant); Ye, You-huan (stage design); Lin, Yan-guang (lighting design); Guo, Pei-ting (costume design); Wang, Qian-ting (music design); Shu, Ying-xiong (technical director)
>>see more
>>see less
Cast: Peng, Hao-qin (Caliban); Zeng, Qiong-hui (Ariel); Lin, Zong-ru (Prospero); Chen, Gong-ming (Ferdinand); Xu, Ai-xin (Miranda); Li, Gang-ling (Ariel); Chen, Hong-ming (Trinculo); Lin, Jia-yi (Stephano); Zhuang, Yun-lin (Social Worker A); Zhuang, Yun-lin (Alonso); Liu, Li-jun (Social Worker B); Liu, Li-jun (Gonzalo); Wu, Liang-qun (Social Worker C); Wu, Liang-qun (Sebastian); Ye, Yong-an (Social Worker D); Ye, Yong-an (Antonio)
>>see more
>>see less
Language: Mandarin
Genre: drama
Rights: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
The Tempest [Yufengbao]
FILES  
Introduction; 
production background (11); 
program (1); 
news (1)
This is a condensed adaptation of 50 minutes, a collaboration of students from the Department of Theatre Arts and the Department of Theatre Design and Technology.
1.
Data Type: production background
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: introduction of The Tempest
2.
Data Type: production background
Author: Peng, Hao-tai
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: notes from a leading actor
3.
Data Type: production background
Author: Zeng, Qiong-hui
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: notes from a leading actor
4.
Data Type: production background
Author: Guo, Pei-ting; Jin, Ping-ping
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: notes from the costume designer and costume advisor
5.
Data Type: production background
Author: Shen, Zheng-guo; Lin, Yu-bing
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: The director says that he has given up thinking about what theatre can achieve and that he simply works hard to make his theatre dream continue. The teacher recalls how crazy the team has been in making the production.
6.
Data Type: production background
Author: Lin, Yan-guang; Cao, An-hui
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: notes from the lighting designer and lighting advisor
7.
Data Type: production background
Author: Wang, Qian-ting
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: notes from the music and sound effects designer
8.
Data Type: production background
Author: Ye, You-huan; Wang, Shi-xin
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: notes from the set designer and set design advisor
9.
Data Type: production background
Author: Chen, Zi-ying
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: notes from the stage manager
10.
Data Type: production background
Author: Shu, Ying-xiong; Lin, Pu
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: notes from the technical director and technical advisor
11.
Data Type: production background
Source: The Tempest Performance Program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: prologue in the program
1.
Data Type: program
Place: Taipei
Publisher: Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002/12/13
Language: Chinese
Abstract: The program includes an introduction of the play, a list of cast and crew, and notes from the production team and advisors.
1.
Data Type: news
Source: Department of Theatrical Design and Technology, Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue juchang sheji xuexi], Website
Place: Taipei
Publisher: Department of Theatrical Design and Technology [Juchang sheji xuexi], Taipei National University of the Arts [Guoli Taibei yishu daxue]
Date: 2002
Language: Chinese
Abstract: Love Sauce is based on Shakespeare's Sonnet 140 and Sonnet 118. The Tempest is adapted from Shakespeare's The Tempest.