Source: Julius Caesar
Group: Chinese Culture College, Department of Theatre Arts [Zhongguo wenhua xueyuan xiju xi]
Premiere: 1968
Place: Taipei
Venue: National Taiwan Arts Education Center [Guoli Taiwan yishu jiaoyu guan]
Director: Wang, Sun-Shine
Crew: Chang, Chi-yun (presenter); Yang, Hsi-chen (presenter); Liang, Shih-chiu (translator); Lin, Ruo-wu (stage design); Shih, Tsui-Feng (artistic director); Ko, Hsiang-ting (makeup); Shiy, Der Chin (graphic director); Liu, Jing (stage manager); Wang, Ming-hsin (stage manager); Wang, Ming-hsin (technical director); Lin, Zhi-xiang (house manager); Chiao, Pao-tai (advisor); Lei, Yu-qi (advisor); Wang, Shi-yi (advisor); Luo, Jing-zhi (advisor); Wang, Hsin-ching (advisor); Zhu, An-ping (production assistant); Liu, Jui (general affairs); Cheng, Zhi-xiang (box office); Zhong, Wei-jun (publicity); Wu, Bei-cun (publicity); Chien, Yen-ching (lighting); Chen, Wen-xiu (lighting); Hou, C. P. (lighting); Wu, Qiong-xing (lighting); Li, Ming-ren (lighting); Lin, Feng-xiong (lighting); Yang, Yao-zhang (music); Zheng, Qing-quan (music); Liu, Hsiao-peng (set crew); Guo, Zhi-guo (set crew); Liu, Wen-yu (set crew); Liu, Yun-shen (set crew); Liu, Yinn-chung (set crew); Tian, Zi-ren (effects); Gao, Fang (effects); Li, Fu-sheng (large props); Ma, Tien-kuei (hand props); Hu, Cheh-min (costumes); Yu, Shen-Ju (costumes); Liu, Jin-zhu (costumes); Xiao, Xue-zhen (costumes); Liu, Shu-mei (makeup); Jan, Cur-churng (makeup); Wu, Jin-fang (makeup); Inn, Tina (continuity supervisor); Co, Grace (continuity supervisor); Chen, Jin-hui (receptionist); Hu, Ji-zhen (receptionist); Mu, Bo-ya (photographer)
>>see more
>>see less
Cast: Gao, Fang (Flavius); Yang, Jin-bang (Marullus); Shun, Pon-wan (Julius Caesar); Cheng, Zhi-xiang (Casca); Chu, Ning-chih (Calpurnia); Zhong, Wei-jun (Marcus Antonius); Chen, Jin-tzong (Prophet); Zhu, An-ping (Marcus Brutus); Liu, Jui (Cassius); Liao, Shun-pyng (Cicero); Wang, Ye-tin (Lucius); Li, Fu-sheng (Cinna); Guo, Zhi-guo (Mettellus Cimber); Deng, Tze-shing (Decius Brutus); Ho, Hua-yuh (Frebonius); Yang, Hui-juan (Portia); Hou, C. P. (Ligarius); Fang, Qun (Artemidorus); Liaw, Quang-chi (Papilius Lena); Ma, Tien-kuei (Octavius Caesar); Yeh, Jwu-ching (M. Aemilius Lepidus); Wu, Qiong-xing (Lucilius); Liu, Yinn-chung (Pindarus); Liu, Yun-shen (Titinius); Gao, Ming (Poet); Hung, Simon Shan-chun (Messala); Wu, Jeu-ming (Varro); He, Fang (Claudius); Chen, Zhi-jian (Messenger); Ye, Chu-yun (Publius); Jiang, Charng-wen (Young Cato); Wu, Edward (Strato); Zhang, Yong-zhu (Volnmnius); Hon, Gen-liang (Clitus); Xiao, Fu-cai (Dardanius); Chen, Guo-chang (Senior Statesman); Gu, Zhen-qing (Senior Statesman); Hu, Jin-wang (Senior Statesman); Cai, Chun-cheng (Senior Statesman); Wu, Ming (Senior Statesman); Wu, Ying-zong (Officer); Hwang, Din-lin (Officer); Huang, Wen-shung (Officer); Lai, Ben-yuan (Officer); Chen, Zai-xing (Warrior); Pan, Fu-chuan (Warrior); Zhong, Chao-hui (Warrior); Xie, Zhao-cheng (Warrior); Li, Miao-yi (Trumpeter); Liu, Chang-chun (Trumpeter); Yung, Cheng-scen (Trumpeter); Zhu, Yong-qin (Trumpeter); Lin, Zhen-de (Flagman); Zhang, Xiang (Flagman); Liu, Wen-guang (Flagman); Gu, Yi-qing (Flagman); Wu, Man-li (Dancer); Xu, Bei-yan (Dancer); Wu, Li-hua (Dancer); Lin, Mei-jin (Dancer); Zou, Jin-ling (Dancer); Liu, Li-ying (Dancer); Lou, Jen-gee (Servant); Wang, Qing-chun (Servant); Yuan, Shyu-sen (Servant); Jiang, Der-ren (Man); Su, Ying-qin (Man); Shaw, Ming-chuan (Man); Lin, Qing-hua (Man); Choe, Jin-wron (Man); Jiang, Heng-yuan (Man); Wu, Xing (Man); Liu, Yun-sheng (Man); Chen, Jing-zhong (Man); Chen, Chang (Man); Gu, Jing (Man); Hu, Bing (Man): Fang, Qi-feng (Man); Cai, Ming-ren (Man); Wang, Shi-ting (Man); Wang, Qing-yu (Man); Liu, Ming-yi (Man); Xu, Shu-xian (Woman); Huang, Shu-qing (Woman); Gao, Shu-man (Woman): Wu, Cai-qing (Woman); Chen, Mei-ying (Woman); Zhou, Qing-yun (Woman); Liu, Li-ying (Woman); Wu, Liang (Soldie); Huang, Ling (Soldier); Huang, Sun (Soldier): Lai, Sen (Soldie); Li, Ming (Soldier); Liu, Kai (Soldier); Yang, Ming (Soldier); Zhu, Yi (Soldier); Chang, Young Jame (Soldier); Ling, Bai (Soldier); Gu, Zheng-qing (Soldier); Liu, Ying-zong (Soldier); Li, Man-li (Soldier); Xu, Nan-jia (Soldier); Li, Li-hua (Soldier); Lin, Yu-jin (Soldier); Wang, Rui-heng (Soldier); Zhong, Wei-cheng (Soldier); Chen, Shi-sheng (Soldier); Pan, Han-zhong (Soldier); Xie, Ming-zhi (Soldier); Jiang, Hong-ren (Soldier); Su, Yong-qin (Soldier); Li, Xiu-shui (Soldier); Liu, Ying-zhong (Soldier); Yang, Zheng-yong (Soldier); Zhu, Qin-hua (Soldier); Jiang, Ren (Soldier); Su, Jun (Soldier); Xiao, Da-ren (Soldier); Qiu, Ming-xiong (Soldier)
>>see more
>>see less
Language: Mandarin
Genre: drama
Rights: Chinese Culture College, Department of Theatre Arts [Zhongguo wenhua xueyuan xiju xi]
Julius Caesar [Kaisa dadi]
FILES  
Introduction; 
production background (2); 
program (1); 
photo (1); 
publicity (30); 
news (12); 
review (8); 
essay (2); 
ticket (1); 
bio (1)
Over a hundred students participate as cast and crew to create this grand production. The director breaks the fourth wall by putting actors in Roman costumes in the audience to respond to Brutus' call. Opposing armies are put on the stage and the balcony seats to enhance the dramatic illusion.
1.
Data Type: production background
Author: Wang, Sheng-shan
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/15
Language: Chinese
Abstract: The director introduces the background of Shakespeare's Julius Caesar and praises it as a great play. It poses a serious challenge for the students, who take this opportunity as a vigorous training.
2.
Data Type: production background
Author: Wang, Sheng-shan
Source: Julius Caesar Performance Program [Kaisa dadi jiemuce]
Place: Taipei
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: The director introduces the background of Shakespeare's Julius Caesar and praises it as a great play. It poses a serious challenge for the students, who take this opportunity as a vigorous training.
1.
Data Type: program
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: The performance program contains a list of cast and crew, the director's notes, and introduction of the play.
1.
Data Type: photo
Date: 1968
Language: Chinese
Abstract: 56 photos
1.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/22
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
2.
Data Type: publicity
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/22
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
3.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/20
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
4.
Data Type: publicity
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/20
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
5.
Data Type: publicity
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/16
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
6.
Data Type: publicity
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/20
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
7.
Data Type: publicity
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/11
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
8.
Data Type: publicity
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/11
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
9.
Data Type: publicity
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
10.
Data Type: publicity
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
11.
Data Type: publicity
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
12.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
13.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/11
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
14.
Data Type: publicity
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/11
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
15.
Data Type: publicity
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/16
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
16.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/16
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
17.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/15
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
18.
Data Type: publicity
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/17
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
19.
Data Type: publicity
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/13
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
20.
Data Type: publicity
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/14
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
21.
Data Type: publicity
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/14
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
22.
Data Type: publicity
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/14
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
23.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/17
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
24.
Data Type: publicity
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/18
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
25.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/19
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
26.
Data Type: publicity
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/16
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
27.
Data Type: publicity
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/19
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
28.
Data Type: publicity
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/19
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
29.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/18
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
30.
Data Type: publicity
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/13
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar newspaper advertisement
1.
Data Type: news
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/13
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar performance information
2.
Data Type: news
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/15
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar performance information
3.
Data Type: news
Author: Huang, Shan
Source: Credit Newspaper [Zhengxin xinwen bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/14
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar performance information
4.
Data Type: news
Source: Economic Daily News [Jingji ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/14
Language: Chinese
Abstract: news story of the success of Chinese Culture College's Julius Caesar
5.
Data Type: news
Source: Intellectual [Daxue zazhi]
Place: Taipei
Volume, Number: No. 4
Date: 1968/4/1
Language: Chinese
Abstract: The performances of Julius Caesar by Chinese Culture College over 10 days were very successful.
6.
Data Type: news
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/17
Language: Chinese
Abstract: news story of the success of Chinese Culture College's Julius Caesar
7.
Data Type: news
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar performance information
8.
Data Type: news
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/13
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar performance information
9.
Data Type: news
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/13
Language: Chinese
Abstract: Julius Caesar performance information
10.
Data Type: news
Source: Min Tsu Evening News [Minzu wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/15
Language: Chinese
Abstract: news story of the success of Chinese Culture College's Julius Caesar
11.
Data Type: news
Source: Credit Newspaper [Zhengxin xinwen bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/19
Language: Chinese
Abstract: information of the performance of Chinese Culture College's Julius Caesar
12.
Data Type: news
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/17
Language: Chinese
Abstract: news story of the success of Chinese Culture College's Julius Caesar
1.
Data Type: review
Author: Wu, Qing-ping
Source: United Daily News [Lianhe bao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/18
Language: Chinese
Abstract: The author details how the performance area extends to the audience in Chinese Culture College's Julius Caesar, and commends the main actors, especially the Caesar impersonator.
2.
Data Type: review
Author: Guo, Yao-peng
Date: 1968
Pages: 35
Language: Chinese
Abstract: Chinese Culture College's performances of King Lear and Julius Caesar deserve encouragement. Actors of King Lear are excellent. Due to limited stage space and poor theatre conditions, Julius Caesar is not as successful.
3.
Data Type: review
Author: Liang, Shih-chiu
Source: Globe Pictorial [Shijie huakan]
Volume, Number: No. 355
Date: 1968
Pages: 18
Language: Chinese
Abstract: The author comments on the "Shakespearean phenomenon" across the globe. He recalls a few productions in China around the Sino-Japanese War, and more recently in Taiwan. He argues that Shakespeare is a good theatrical alternative to entertainment and propaganda.
4.
Data Type: review
Author: Yao, Yi-wei
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/21
Language: Chinese
Abstract: Shakespeare is of all ages that is best studied in the theatre. The author recalls his Shakespearean experience in youth and commends Chinese Culture College's productions of Julius Caesar and King Lear.
5.
Data Type: review
Author: Cong, Lin
Source: Ta Hwa Evening News [Dahua wanbao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/22
Language: Chinese
Abstract: The success of Chinese Culture College's Julius Caesar should be attributed to the school's vigorous training. The author commends the play's acting, set design, and directing.
6.
Data Type: review
Author: Wang, Shi-yi
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/26
Language: Chinese
Abstract: The author surveys several Shakespearean productions performed in New York and concludes that Chinese Culture College's King Lear and Julius Caesar are satisfactory, despite the limited resources.
7.
Data Type: review
Author: Hu, Pin-ching
Source: Julius Caesar Performance Program [Kaisa dadi jiemuce]
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: The author warmly praises the excellent work done by the director and the student actors.
8.
Data Type: review
Author: Fan, Da-long
Source: China Newsweek [Zhongguo yizhou]
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Volume, Number: No. 937
Date: 1968/4/8
Language: Chinese
Abstract: The author highly praises the lighting, set design, directing, and acting of Chinese Culture College's Julius Caesar, arguing that this production surpasses King Lear.
1.
Data Type: essay
Author: Shi, Cui-feng
Source: Julius Caesar Performance Program [Kaisa dadi jiemuce]
Place: Taipei
Date: 1968/3/12
Language: Chinese
Abstract: The author cites a 19th-century scholar and divides Shakespearean drama into 4 major stages. Julius Caesar indicates a passage to tragedy. Shakespearean characters are complex and 3-dimensional, and even heroes are humane.
2.
Data Type: essay
Author: Liang, Shih-chiu; Zhong, Wei-jun; Wang, Shu-hua
Source: Central Daily News [Zhongyang ribao]
Place: Taipei
Date: 1968/3/13
Language: Chinese
Abstract: Renowned Shakespearean scholar and translator provides background information of Shakespeare's Julius Caesar and surveys the scenes. It is a historical play without a specific political agenda.
1.
Data Type: ticket
Date: 1968
Language: Chinese
Abstract: 4 tickets
1.
Data Type: bio
Author: Zhang, Yan-zhu; Liu, Jian-ming; Zhao, Ting; Han, Jing-lu; Shi, Yu-zhen
Source: Culture Weekly [Wenhua yizhou]
Place: Taipei
Publisher: Chinese Culture College [Zhongguo wenhua xueyuan]
Date: 1968/3/9
Language: Chinese
Abstract: A humorous introduction of the main student actors in Julius Caesar performed by Chinese Culture College.